Styrelsekommittéer

Styrelsekommittéernas arbetsuppgifter och ansvarsområden är fastlagda i särskilda stadgar antagna av bolagets styrelse. Varje kommitté utvärderar årligen sitt eget arbete, har rätt att vid behov anlita externa konsulter och experter samt har tillgång till all behövlig information. Varje kommittés ordförande och ledamöter utses för ett år i taget av styrelsen.

Finans- och revisionskommittén

Finans- och revisionskommittén stöder styrelsen i dess arbete för att upprätthålla integriteten i bolagets finansiella rapportering och styrelsens kontrollfunktioner. Den granskar regelbundet bolagets system för intern kontroll och intern revision och dess effektivitet, hanteringen och rapporteringen av finansiella risker, revisionsprocessen samt den årliga bolagsstyrningsrapporten. Kommittén ger rekommendationer avseende val av externa revisorer för moderbolaget och de viktigaste dotterbolagen och övervakar revisorernas oberoende.

Kommittén har tre till fem ledamöter, som är oberoende i förhållande till bolaget. Minst en av ledamöterna måste vara en finansexpert med omfattande kunskap och erfarenhet av redovisning och de redovisningsprinciper som gäller bolaget, bokföring och revision. Finans- och revisionskommittén sammanträder regelbundet, minst fyra gånger om året. Kommitténs ledamöter träffar extern- och internrevisorerna regelbundet utan ledningens närvaro. Finans och revisionskommitténs ordförande presenterar en rapport för styrelsen efter varje kommittémöte. Kommitténs arbetsuppgifter och ansvarsområden är fastlagda i dess arbetsordning, som är godkänd av bolagets styrelse. Finans- och revisionskommitténs ledamöter kan endast få ersättning utifrån sin roll som styrelseledamöter.

Ersättningen fastställs av aktieägarna vid årsstämman.

Nuvarande ledamöter

Richard Nilsson (ordförande), Jorma Eloranta och Elisabeth Fleuriot valdes till ledamöter i finans- och revisionskommittén den 14 mars 2019.

Ersättningar: ordföranden 20 600 euro om året och ledamöterna 14 400 euro om året enligt årsstämmans beslut 2019.

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Styrelsen har en kommitté för hållbarhets- och etikfrågor som har till uppgift att övervaka bolagets agerande i frågor som rör hållbarhet och affärsetik, bolagets ambition att vara en ansvarsfull samhällsmedborgare och dess bidrag till en hållbar utveckling. Kommittén granskar regelbundet Stora Ensos strategier för hållbarhet och för etik och regelefterlevnad, kontrollerar i enlighet med Stora Ensos bolagsstyrningsstruktur att de tillämpas effektivt samt granskar bolagets externa hållbarhetsrapportering. I sitt arbete iakttar kommittén Stora Ensos syfte och värderingar, uppförandekod och policy som rör affärsetik.

Kommittén har två till fyra ledamöter som utses årligen av styrelsen. Medlemmarna är oberoende i förhållande till Stora Enso. Minst en av ledamöterna förväntas ha tillräckliga tidigare kunskaper och erfarenhet av hållbarhets- och etikfrågor.

Kommittén sammanträder regelbundet, minst två gånger om året. Kommitténs ordförande presenterar en rapport för styrelsen efter varje kommittémöte. Kommitténs arbetsuppgifter och ansvarsområden är fastlagda i dess arbetsordning, som är godkänd av bolagets styrelse. Ledamöterna i kommittén för hållbarhets- och etikfrågor kan endast få ersättning utifrån sin roll som styrelseledamöter. Ersättningen fastställs av aktieägarna vid årsstämman.

Nuvarande ledamöter

Christiane Kuehne (ordförande), Hock Goh och Göran Sandberg valdes till ledamöter av kommittén för hållbarhets- och etikfrågor den 14 mars 2019.

Ersättning: ordföranden 10 300 euro om året och ledamöterna 6 200 euro om året enligt årsstämmans beslut 2019.

Ersättningskommittén

Styrelsen har en ersättningskommitté som ansvarar för att rekommendera, utvärdera och godkänna utnämningar av ledande befattningshavare samt deras ersättningar (inklusive kontroll av och rekommendationer för ersättning till koncernchefen). Dessutom utvärderar kommittén koncernchefens arbete och ger rekommendationer till styrelsen i frågor kring ersättningar till koncernledningen i allmänhet, inklusive olika typer av incitamentsprogram. En representant för ersättningskommittén finns närvarande vid årsstämman för att besvara frågor om ersättningar till ledningen. Bolagets styrelse utser koncernchefen och övriga medlemmar i koncernledningen samt godkänner ersättningarna till dem.

Kommittén har tre eller fyra ledamöter, som är oberoende i förhållande till bolaget. Ersättningskommittén sammanträder regelbundet, minst en gång om året. Ersättningskommitténs ordförande presenterar en rapport för styrelsen efter varje kommittémöte. Ersättningskommitténs arbetsuppgifter och ansvarsområden är fastlagda i dess arbetsordning, som är godkänd av bolagets styrelse. Ersättningskommitténs ledamöter kan endast få ersättning utifrån sin roll som styrelseledamöter. Ersättningen fastställs av aktieägarna vid årsstämman.

Nuvarande ledamöter

Jorma Eloranta (ordförande), Antti Mäkinen och Hans Stråberg valdes till ledamöter av ersättningskommittén den 14 mars 2019.

Ersättning: ordföranden 10 300 euro om året och ledamöterna 6 200 euro om året enligt årsstämmans beslut 2019.

Styrelsen